معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی از تندیس و سایت نخستین جشنواره ی ملی عکس احیاء رونمایی کرد