نشست داوران جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی؛ احیاء برای انتخاب آثار برگزیده

نشست داوران جشنواره ملی عکس بناهای تاریخی؛ احیاء برای انتخاب آثار برگزیده